HLUŠICE20. dubna 2017

 Pravidelná návšt?va d?tí t?etí t?ídy za ú?elem vrácení a půj?ení nových knížek.

 

21. b?ezna 2017

Dnes do místní knihovny dorazily d?ti z místní družiny základní školy v doprovodu paní u?itelky D. K?ivánkové a Mgr. M. Piroutkové. S d?tmi jsme besedovaly o knižních ilustracích a spisovatelích. Seznámila jsem d?ti s uspo?ádáním knihovny a  vysv?tlila jsem jim princip půj?ování knížek. P?ekvapilo nás, s jakým zájmem si d?ti první t?ídy knížky prohlížely a nakonec se skoro všechny staly malými ?tená?i. D?tí bylo ?trnáct.


16. b?ezna 2017

 V rámci celostátní akce B?ezen m?síc ?tená?ů knihovnu navštívily op?t d?ti z t?etí t?ídy. Rády si prohlédly a vypůj?ily nové knížky z vým?nného fondu. D?ti mají za domácí úkol z vypůj?ených knih zpracovávat referáty, každý m?síc nový. 

 

14. února 2017

Prob?hla další návšt?va t?etí t?ídy, ú?ast 18 d?tí.


10. ledna 2017

 Stalo se již pravidlem že p?ichází t?etí t?ídy zdejší základní školy za ú?elem půj?ování knih. S d?tmi p?ichází paní u?itelka Mgr. Petrá?ková. Celkem bylo 19 d?tí. 

 

6. ?ervna 2016

Knihovna vyhlašuje soutež ve ?tení. Ur?eno pro za?ínající ?tená?e prvních t?íd. Podrobnosti se dozvíte v knihovn?.

 

9. b?ezna 2016

V rámci akcí B?ezna m?síce ?tená?ů již tradi?n? navštívila knihovnu mate?ská škola. Beseda Poprvé v knihovn? slouží k základnímu seznámení d?tí s knihovnou a vším, co zde mohou objevovat.

 

3. b?ezna 2016

Pravidelná upoutávka na nové knihy pro 2. t?ídu základní školy.

 

17. února 2016

V knihovn? prob?hla beseda pro d?tské ?tená?e nad oblíbenými pohádkami. Co zajímá dnešní d?ti, co ?etli jejich rodi?e a na co vzpomínají prarodi?e.

 

B?ezen 2014

V  rámci celostátní akce B?ezen m?síc ?tená?ů knihovnu navštívila 1. t?ída zdejší ZŠ. Byla pro n? p?ipravena lekce knihovnicko informa?ní výchovy. Sou?ástí besedování bylo samoz?ejm? spoustu sout?žení a povídání o ilustracích a ilustrátorech, o knížkách a spisovatelích.

"Virtuální" prohlídka knihovny

Rekonstrukce budovy byla dokon?ena na za?átku roku 2006.

Abyste se dostali do knihovny, musíte vystoupat do prvního patra.

A takhle to vypadá u nás v knihovn?

   

A obrázek pro Vás, kte?í chcete využít naší internetovou stanici

aktualizováno: 21.5.2017