HLUŠICE

Sou?asnost

Knihovní fond je bohat? zásoben vým?nnými soubory ze St?ediskové knihovny ve Smidarech. K tomu můžeme ?tená?ům nabídnout novinky i díky knižním darům knihovn?. 

Knihovna má p?es 1700 svazků knih, nabízí 5 titulů odebíraných periodik a své služby rozší?ila i nabídkou CD-ROMů.

Ke konci roku 2005 prob?hla celková rekonstrukce budovy a od m?síce ledna 2006 knihovna funguje v nov? upravených prostorách.

Na zakoupení PC do knihovny byl v roce 2003 na základ? žádosti do dota?ního titulu Ve?ejné informa?ní služby knihovnen získán p?ísp?vek         10 000,- K?. Ve?ejná internetová stanice v knihovn? vznikla v roce 2003 díky p?ipojení k internetu a z?ízení pevné p?ípojky k telekomunika?nímu za?ízení zdarma z grantového projektu Ministerstva kultury a Ministerstva informatiky ?R PIK (Projekt internetizace knihoven).

 

Historie

V roce 1817 nechala tehdejší majitelka obce Hlušice Rosina Colloredová vystav?t budovu školy. Tato budova stojí dodnes, má ?íslo popisné 51, sídlí v ní obecní ú?ad a v 1. pat?e naše knihovna.


Rodáci

Jaroslav Kolman Cassius (1883 Hlušice- 1951)

Noviná?, redaktor Lidových novin a Poledního listu. Básník, beletrista, publicista, kritik.

*****

Old?ich ?íha (1911 Hluši?ky - 1974)

Profesor obecných novov?kých d?jin, historik, archivá?, dokumentarista. ?editel Ústavu ?s. a sv?tových d?jin ?SAV Praha.

*****

Zden?k Dvo?ák ( 1897 Hlušice - 1943)

Akademický socha? a medailér. Žák Josefa Ma?atky a Bohumila Kafky. P?ítel Vladislava Van?ury a Bed?icha Václavka.

aktualizováno: 21.5.2017